Zaburzenia rozwoju

Zaburzenia rozwoju

Niepełnosprawność intelektualna związana jest z niższym ilorazem inteligencji. Wyróżnić można kilka stopni upośledzenia umysłowego. Aby to stwierdzić dokonuje się badań, którym jednym z nich jest właśnie badanie psychologiczne na iloraz inteligencji. Upośledzenie umysłowe wiąże się bardzo często z zaburzeniami rozwojowymi. Wyróżnić możemy sześć grup zaburzeń. Do pierwszej grupy zaliczamy zaburzenia warunkowanych genetycznie. Zalicza się tutaj przede wszystkim zespół Downa, Angelmana, jak również stwardnienie guzowate. Drugą grupę stanowią zaburzenia całościowe rozwoju, czyli autyzm dziecięcy, zespół Retta. Trzecia grupa to zaburzenia neurologiczne. Tutaj głównie zaliczamy padaczkę, oraz mózgowe porażenie dziecięce. Kolejną grupę stanowią zaburzenia związane ze stanami po infekcjach okresu prenatalnego. Piata grupa to choroby metaboliczne, a do ostatniej grupy zaliczamy alkoholowy zespół płodowy, który związany jest oczywiście z zaniedbaniami środowiskowymi. Warto zapoznać się z zaburzeniami rozwojowymi przy niepełnosprawności intelektualnej.