Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności

Niepełnosprawne osoby, to takie, które mają utrudnione funkcjonowanie w społeczeństwie. Trudność ta związana może być z brakiem poruszania się, widzenia, słyszenia, czy też brakiem mowy. Niepełnosprawność dzielimy na trzy rodzaje: fizyczna, psychiczna oraz społeczna. Można wyróżnić trzy rodzaje stopni niepełnosprawności. Chodzi tutaj oczywiście o znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany, jak również i lekki. Znaczny stopień niepełnosprawności posiada osoba, która ma naruszoną sprawność organizmu. Może być to osoba niezdolna do pracy, jak również i zdolna do pracy ale tylko i wyłącznie w warunkach pracy chronionej i wymagającej. Jest to osoba, która wymaga stałej i długotrwałej opieki i pomocy ze strony innych osób. Umiarkowany stopień niepełnosprawności to również osoba z naruszoną sprawnością organizmu. Tutaj jednak różnica polega na tym, ze w przypadku pracy osoba taka wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób, by pełnić role społeczne. Lekki stopień niepełnosprawności to osoba, która wymaga pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze czy też techniczne.