Poziom funkcjonowania

Poziom funkcjonowania

Niepełnosprawność według Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności jest to odchylenie od normy poziomu funkcjonowania. Tutaj możemy wyróżnić trzy obszaru tego funkcjonowania: biologiczne, indywidualne oraz społeczne. Biologiczny obszar to głównie ograniczenie lub zaburzenie przebiegu czynności organizmu, który został tak na skutek uszkodzenia jego narządu. Obszar indywidualny to ograniczenie aktywności i działania w podstawowych sferach życia osobistego. Ostatnio obszar społeczny, związany jest z ograniczeniem osób niepełnosprawnych w uczestnictwie w życiu społecznym swojego środowiska. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki. W ostatnim czasie wielka uwagę przywiązuje się do zatrudniania osób niepełnosprawnych do pracy. Na tej zasadzie możemy sklasyfikować ludzi jako te zdolne do pracy oraz niezdolne. Osoby niepełnosprawne, które mają znaczny stopień upośledzenia w większości przypadków nie są zdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy.