Niepełnosprawność

Niepełnosprawność

W życiu naszym bardzo ważną rolę odgrywa obecnie niepełnosprawność. Rozmiary jej są bardzo duże, i cały czas wzrastają. Warto jednak na samym początku powiedzieć, czym w ogóle jest niepełnosprawność. Za osobę niepełnosprawną uważa się taką, która z powodu choroby, czy też urazu, lub wady wrodzonej ma trudności albo też wcale nie jest w stanie wykonywać jakiekolwiek czynności. Wyróżnić można kilka rodzajów niepełnosprawności, a dokładnie ująć ją można w trzech kategoriach: niepełnosprawność fizyczna, umysłowa oraz społeczna. Jak już zostało wspomniane wyżej niepełnosprawność jest bardzo szerokim zjawiskiem, a rozmiary jego z roku na rok się zwiększają. Niepełnosprawność szczególnie wśród dzieci obserwowana jest w sposób znaczny. Rodzi się coraz więcej dzieci głuchych lub niedosłyszących, z porażeniem mózgowym. Oraz z innymi upośledzeniami umysłowymi. Już w roku 2002 co siódma osoba to osoba niepełnosprawna, więc w latach obecnych jest to znacznie zwiększona liczba. Są to jednak najczęściej osoby niepełnosprawne w wieku emerytalnym.